HIMNO NACIONAL DE VENEZUELA EN LA LENGUA INDÍGENA WAYUUNAIKI

Hola apreciado estudiantes necesitamos ensayar el Himno Nacional en Wuayuunaiki

Instrucciones:

1.- Iniciar el vídeo con el Himno Nacional en Wuayuunaiki

2.- Cantarlo guiandonos con el sonido y la letra del himno Nacional en Wuayuunaiki

HIMNO NACIONAL DE VENEZUELA EN LA LENGUA INDÍGENA WAYUUNAIKI

CORO

Yalet (Ü) sahas (i) chin woumain
Ja´titkaa müliaa,
Kojutuin akuwa´ipaa
Sümaa wayuuwaa.

-I-
¡Kettaasü etnaa amüin!
a´ waat (ü) shi Wayuu,
müliash(i) kai nipialu´u
achunt (u) shi Taashee:
sheema p (ü) las (ü) kaa anüliaa
eimolojoosü
tü ka´ ünüralaaka
Kanajüs (ü) s (u) chukuwa´a.

II-
Emetul (u) wekiisa:
‘Kettaaipa müliaa!
Koumainkan (ü) wamaairua,
Watchin shia paa´inwaa;
Chayaa Lipunaajee
M(u) lo´ukai Ku´ yamai,
Nütütüle´era aa´inchii
Wayakanairua.
III-
Kottusu akuwa´ipaa
Chejee iipünaa,
Supushuwa´(a) (A) meriika)
Waneepias (ü) Woumain;
Müleka shiitaale
Etnaakaa amüin.
Jüshara Karaaka
Aapakaa anaa.

One Response to HIMNO NACIONAL DE VENEZUELA EN LA LENGUA INDÍGENA WAYUUNAIKI

Anuncios

Bienvenid@s

Hola, mis hijos

Esta es la nueva página de maestra karolina, ya que la anterior dirección paga, así que de ahora en adelante comenzaremos en esta pagina